Ba thước kiếm vẫn nằm trong vỏ
Sao Thiếu Vi còn tỏ trên trời
Đừng hiềm nay cách xa rời
Trong tôi chí lớn vẫn ngời sáng tươi

tửu tận tình do tại