Ngày tháng hai Kinh Châu mưa gió
Vào kẽm rồi nhân đó hỏi thăm
Mây lồng sông hướng tây nam
Kiềm Nam còn độ bốn ngàn dặm xa

tửu tận tình do tại