Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 17/09/2016 12:58 bởi tôn tiền tử
Đậu Lương Tân 竇梁賓 người Di Môn, Biện Châu (nay thuộc Khai Phong, Hà Nam), là thiếp của tiến sĩ Lô Đông Biểu 盧東表. Toàn Đường thi chép thơ nàng 2 bài.