Khách tặng ta thanh đao Nhật lạ
Giây tơ xanh râu cá làm bao
Trùng khơi vượt mấy ba đào
Nên văn rồng đã vương mầu rêu rong
Đang buồn bã kiếm nâng nhìn khắp
Mặt trời soi tia lấp lánh xa
Râu tóc rợn sởn da gà
Ngồi đang nóng bức đã ra ôn hoà
Đao nghe nói người Oa đúc mới
Mấy năm liền thả đáy giếng sâu
Nhật nguyệt đào luyện hoả tiêu
Một mảnh băng đọng đọ mầu lạnh trong
Cầm đao lên cung trăng chặt quế
Nhìn cảnh này ngọc thỏ tránh ngay
Đao tôi bằng chính máu người
Nay còn lấm tấm có ai sửa nào
Tinh linh vẫn theo đao mãi mãi
Có bóng ma thoáng thấy đêm thanh
Gần đây Thát Đát lộng hành
Tam quan đêm trước tin nhanh báo về
Đao này ai Long Sa đem đến
Phi ngựa nhanh mau chém Thiền Vu
Có thời Thần vật nay xưa
Hãy cất sắc nhọn túi kia để chờ

tửu tận tình do tại