Đồng hồ rồng nhỏ giọt đêm khuya
Liễu ngọn trăng tà mờ bóng đùa
Vườn khắp cỏ thơm năm mỗi hận
Lòng người khêu hết hoa đèn khuya.