Bệ la phủ ngàn năm di tích
Quận Bái còn ngõ ngách quê xưa
Trường Lăng nay cũng hoang vu
Biết rành ông Trọng bây giờ còn ai?

tửu tận tình do tại