Gió xuân nổi, tầm còn như kiến
Mỏ quạ như vừa hiện mầm dâu
Con ai sáng sớm bắt đầu
Hái dâu mà lệ như châu rơi tràn
Năm ngoái giờ này đang còn ngủ
Nay xuân hàn lá ủ chậm ra
Rầu nghe lý trưởng thét la
Mau đem nộp gấp tơ mùa tháng hai.