Dù sâu đến thế nào
Mọi vết thương
Có một ngày kín miệng
Nhai quy luật này
Anh đắp vào chỗ trái tim

Khốn khổ trái tim anh
Không nằm trong quy luật

Cây bị đốn – Đâm chồi
Nỗi đau tầm gởi
Mọc lên!