Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 01:27

Quần phương chẳng nhoẻn đua nghìn nụ,
Hoa quốc Xuân riêng chiếm một cành.
Đình viện âm thầm hương ngát kín,
Ngoài kia con bướm khéo loanh quanh.