KHỔ ĐỐI
(Hoạ THỬ TÀI LÝ ĐỖ)

Hỏi tằm chẳng thể, hỏi qua dâu
Thế hệ bao đời, lớp trước sau
Tiếc nghĩ Cao Sơn còn đoạn phím
Buồn trông Hoàng Hạc vẫn trơ lầu
Thanh Liên há phải so vàng bạc
Tử Mĩ chăng cần sánh ngọc châu
Ý hẳn phân bì chưa thoả đáng
Nên lời bóng gió mãi cho nhau.

Thiện Phc 13-10-2022