Một vừng thơm nức cảnh hôn hoàng,
Nét lá chiều hoa vẻ dịu dàng;
Thân ngọc gội nhuần sương tiết sạch,
Lòng vàng soi tỏ nguyệt đêm trường;
Canh thâu tránh khỏi đường ong bướm,
Nắng dãi phòng phai vẻ phấn hương;
“Vương giả” dẫu rằng chưa sánh được,
Chị em không thẹn bạn quần phương.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928