Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2020 14:30

Cũng thú sơn lâm cũng tỉnh thành,
Một bầu cảnh sắc tuyệt hồ xinh;
Sư thầy kệ ngọc hôm luôn khoá,
Tiểu chú chuông đồng sớm nhắc canh;
Xe ngựa đường quen đa úa đỏ,
Vắng mưa vườn dạn liễu gù xanh;
Chẳng hay Phật tổ không hay sắc,
Dạ cứ trơ trơ thế đã đành.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 158, tháng 1-1931