Trẻ người tính khẳng khái,
Ôm gươm bước độc hành.
Ai dám cùng chuyện vãn?
Trương Dịch tới U Châu.
Đói ăn đậu Thủ Dương,
Khát uống nước sông Dịch.
Người quen đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy mộ người xưa.
Ven đường hai nấm mộ,
Bá Nha với Trang Chu.
Người này khó thể gặp,
Ta còn ước mong gì!

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.