Sắp xe rời nhà sớm,
Đi đến huyện Vô Chung.
Người đến làm chi đấy,
Chẳng nhập ngũ bán buôn.
Nghe danh Điền Tử Thái,
Nhờ lễ mà danh thơm.
Người này dù sớm khuất,
Nếp xưa vẫn vẹn toàn.
Sinh thời danh tiếng tốt,
Vang tiếng mãi đời sau.
Kẻ tham danh trục lợi,
Chỉ được một kiếp người.

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.