Bên song lan tốt tươi,
Hiên trước liễu đầy trời.
Ngày cùng Người ly biệt,
Nào biết đã xa vời.
Người đã đi nghìn dặm,
Bạn hiền gặp biết bao.
Vừa gặp lòng đã say,
Nào cần rượu trao tay.
Liễu tàn lan cũng héo,
Lời thề theo gió bay.
Răn dạy người tuổi trẻ,
Biết mặt lòng ai hay.
Quên mình vì trượng nghĩa,
Xa cách nghĩa vơi đầy?

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.