Đói tràn tới ta ra đi
Rồi ra xẩy đến truyện gì nào hay
Chân đi đưa đẩy tới đây
Kiếm lời gọi cửa chìa tay ngại ngùng
Chủ nhân thấu cảnh đoái thương
Mời vào bỏ nỗi tựa nương nơi người
Chuyện trò chiều tối chưa thôi
Chén này chén nữa mềm môi uống tràn
Cảm thông lòng dạ hân hoan
Lại mang thi phú luận bàn ngâm nga
Ơn sâu Phiếu Mẫu chan hoà
Sánh cùng Hàn Tín thẹn ta bất tài
Lấy gì đền đáp ơn dầy
Chết xuống âm phủ ơn này chưa quên

tửu tận tình do tại