Thượng kinh một thủa bôn ba
Dời về quê cũ nay đà sáu năm
Hôm nay chốn cũ về thăm
Những điều trông thấy động tâm ai hoài
Cảnh dường không đổi đồng ngoài
Xóm trong dãy phố thiếu vài ba căn
Ngõ quanh nhà cũ bước lần
Xóm giềng ngày trước quây quần nay đâu
Hoang vu lối trước ngõ sau
Tình xưa nghĩa cũ rầu rầu tiếc thương
Trăm năm trong cõi vô thường
Lạnh nồng nồng lạnh đôi đường đổi thay
Sợ điều Đại Hoá ngừng xoay
Trước khi khí lực thân này chưa suy
Nghĩ quanh nghĩ quẩn làm chi
Một thưng uống cạn li bì tỉnh say.

tửu tận tình do tại