Là người chữ đạo hằng noi
Đủ ăn đủ mặc ai thời chẳng mong
Đói cơm thiếu áo long đong
Cách nào noi đạo an lòng hôm mai
Đầu xuân lo việc cấy cày
Đến ngày được gặt là ngày nên công
Rạng đông đã vội ra đồng
Chiều vàng lúa cạn còng lưng quảy về
Đường đồi sương xuống lạnh tê
Muộn thu gió lốc bốn bề gian nan
Nghề nông vất vả muôn vàn
Ngày mùa đồng áng nhọc nhằn đà quen
Mỏi ròi mỏi rã tay chân
Chẳng lo tai vạ yên thân bấy chầy
Tắm xong nằm nghỉ hiên ngoài
Rượu vò một đấu nhấp hoài thiu thiu
Nịch Tư tích cũ đuổi đeo
Ngàn năm tình nghĩa vẹn điều bấy nay
Mong sao được mãi như như vầy
Tự tay vun bón cấy cầy chẳng than

tửu tận tình do tại