Xưa từng ra làm quan
Đến mãi vùng đông hải
Đường quanh co hun hút
Lắm phong ba trở ngại
Ai xua ta ra đi?
Hoá ra là cái đói
Khom lưng kiếm bữa no
Chỉ cần thân thoải mái
Há lại vì cầu danh?
Nên ta quay xe lại


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.