Sáng sớm nghe gõ cửa
Vội mặc áo ra ngay
Hỏi rằng ai đến đó
Thì ra lão nông đây
Lão đến cho ta rượu
Vì e ta trái đời:
“Mái tranh quần áo rách
Sao thành ẩn sĩ hay?
Đời vẫn theo thói tục
Hãy sục bùn sóng lay”
“Cảm ơn lão tốt bụng
Ta khác đời bấy nay
Làm quan thì cũng được
Chí ta bỏ được vay?
Thôi cùng vui chén rượu
Xe ta chẳng thể quay”


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.