Tùng xanh ở vườn đông
Cỏ dại đều thua chất
Sương sa bao loài lụi
Riêng tùng cành cao ngất
Nào biết giữa vùng rừng
Tùng trông kỳ lạ thật
Bầu rượu treo lên cành
Ngắm nhìn lòng trong vắt
Kìa nhân sinh ảo mộng
Lưới trần đừng vướng vất


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.