Tùng xanh ở vườn đông
Cỏ dại đều thua chất
Sương sa bao loài lụi
Riêng tùng cành cao ngất
Nào biết giữa vùng rừng
Tùng trông kỳ lạ thật
Bầu rượu treo lên cành
Ngắm nhìn lòng trong vắt
Kìa nhân sinh ảo mộng
Lưới trần đừng vướng vất


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.