Cúc mùa thu sắc đẹp
Ta hái nhành đẫm sương
Thả nhành hoa vào rượu
Tự uống và tự rót
Chén cạn bình tự nghiêng
Trời chiều muôn loài nghỉ
Chim về rừng kêu thương
Dưới song đông hát ngạo
Hội vào đây chân thường


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.