Hành vi vốn bất định
Ai biết đâu phải - trái?
Thể hiện nếu như nhau
Yêu ghét tuỳ người thấy
Tam đại đâu có thế
Kẻ sĩ thông đạt thay
Lũ ngu thì tán thưởng
Ta theo Hoàng Kỳ đây


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.