Hành vi vốn bất định
Ai biết đâu phải - trái?
Thể hiện nếu như nhau
Yêu ghét tuỳ người thấy
Tam đại đâu có thế
Kẻ sĩ thông đạt thay
Lũ ngu thì tán thưởng
Ta theo Hoàng Kỳ đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.