Lạc bầy chim hoảng hốt
Chiều muộn một mình bay
Quẩn quanh không chỗ đậu
Tiếng buồn thương dâng đầy
Về phương nao chim hỡi
Hay chim nhớ sớm mai
Cành tùng xanh cao vút
Cho chim thu cánh gầy
Dẫu gió xua cỏ rạp
Bóng tùng vẫn gang tay
Che cho chim nương náu
Ngàn năm ngơi chốn này


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.