Ở hiền sẽ gặp lành
Sao Di, Tề lại chết?
Nếu không có báo ứng
Lời trên còn ai biết
Chín mươi quấn dây thừng
Tuổi trẻ thường đói rét
Để tiếng thơm cho đời
Khải Kỳ ngời khí tiết


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.