Thịnh suy vốn bất định
Nhưng khăng khít với nhau
Thiệu Sinh trồng dưa đó
Khác thuở Đông Lăng hầu?
Nóng lạnh cùng đắp đổi
Lẽ đời có khác đâu
Kẻ sĩ hiểu điều đó
Lại cùng là tin nhau
Mau rót tôi chén rượu
Vui uống cạn đêm thâu


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.