Đầu hạ cỏ tốt tươi,
Quanh nhà cây rợp bóng,
Chim kia vui cậy dựa,
Ta cũng gửi trọn lòng.
Cày cấy thảy đều xong,
Ta về nhà đọc sách.
Ngõ hẻm cách rãnh sâu,
Cố nhân đâu chẳng thấy.
Rượu xuân ta rót uống
Rau tươi hái trong vườn,
Mưa phùn phương đông tới
Mang theo làn gió xanh.
Lướt đọc Chu vương truyện
Xem khắp Sơn hải đồ
Vũ trụ trong tầm mắt
Còn thú nào vui hơn?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.