Chân trời phơi đậm lợt,
Ngắm vợi ướt chưa se.
Sớm dựa mưa sưa tếch,
Chiều nương ráng sáng về.
Dịu dàng lưng uốn gió,
Phơi phới cảnh tìm quê.
Tăng nhác đồng thêm nhác,
Ai đóng cửa bồ đề?

tửu tận tình do tại