Cá nằm bến lạnh đớp trăng,
Luỹ xưa tiếng nhạn nhọc nhằn kêu sương.

tửu tận tình do tại