Hai đường Lý tổ thiên đô,
Cốt sao gìn giữ cơ đồ dài lâu.
Trống khua thuỷ bộ tiến mau,
Gần xa già trẻ cúi đầu tung hô.
Minh Không bến đỗ thuyền xa,
Núi Gươm còn đó, kho chờ nền đây.
Cậy nhờ vua sáng trên mây,
Dân Nam mắc tội đời này những chi?

tửu tận tình do tại