Mây thưa, gió nhẹ, nguyệt chưa tròn,
Nằm ở bên sông vẫn chập chờn.
Khó kéo trời đông do lỡ vận,
Tìm chơi chợ Bắc đỡ khi buồn.
Cùng người tửu lạc bàn quân cướp,
Chuyện thuế oan hờn của khách buôn.
Trống điểm canh tư heo ét ét,
Trở về xe tải bánh lăn dồn.

tửu tận tình do tại