Nhà nào cũng có hoa đăng,
Trắng vàng xanh đỏ dăng dăng hiên ngoài.
Hương thơm xông mũi gói xôi,
Lại còn bánh nướng mắt coi ngon lành.
Trẻ già dắt díu xem quanh,
Gần xa cười nói bộ hành lao xao.
Bỗng cô gái tới dắt vào,
Uống trà kể nỗi biệt nhau lâu ngày.

tửu tận tình do tại