Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2021 15:42, số lượt xem: 384

Dạ Trạch vang lừng Triệu Việt Vương
Dùng thuyền độc mộc đánh quân Lương
Bá Tiên phải bỏ lui về nước
Ở lại Dương Sàn chết chiến trường
Đánh thắng ngoại xâm đầy hiển hách
Cả tin nội chiến lắm đau thương
Anh hùng thua kế tay gian xảo
Vận nước Vạn Xuân đến cuối đường.