12.00
Đăng ngày 23/12/2020 08:36, số lượt xem: 395

Một tay xoay chuyển cả giang san
Thế mới là hùng thế mới gian
Sắp đặt vương triều đầy táo bạo
Dựng Trần thay Lý lắm gian ngoan
“Đầu thần chưa rụng, vua đừng sợ” (1)
Đánh bại Nguyên Mông, thu phục Man
Cơ nghiệp nhà Trần tay tạo dựng
Luận công hơn tội thực rõ ràng.

(1) lấy ý từ câu: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!” của Trần Thủ Độ.