53.40
Đăng ngày 11/05/2020 06:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:45, số lượt xem: 2388

Hưng Đạo đại vương Thượng Quốc công
Ba lần đánh bại lũ Nguyên Mông
Toa Đô, Ô Mã Nhi vong mạng
Hèn nhát Thoát Hoan trốn ống đồng
Thế giới nghiêng mình trang kiệt tướng
Nhân dân tôn thánh đấng anh hùng
Tấm lòng trung nghĩa xưa nay hiếm
Đức thánh triều Trần Thượng Quốc công.