22.00
Đăng ngày 01/12/2020 11:15, số lượt xem: 470

Vua Hùng dựng nước thuở khai thiên
Thục Phán Cổ Loa nối tiếp liền
Bắc thuộc ngàn năm bao khởi nghĩa
Đứng lên độc lập có Ngô Quyền
Đinh, Lê nối tiếp xây nền móng
Nhà Lý, nhà Trần giữ nước yên
Hồ mất, Hậu Lê khôi phục quốc
Tây Sơn, Triều Nguyễn sử biên niên.