23.50
Đăng ngày 24/09/2016 21:26, số lượt xem: 840

Ở đời danh lợi chẳng là chi
Tiền có, cạn tình cũng vứt đi
Lẽ sống hơn nhau ở đạo đức
Giàu sang tiền bạc chớ so bì
Tiếng thơm còn để lưu muôn thuở
Của cải dẫu nhiều cũng mất đi
Xin chớ bon chen mà mệt sức
An nhiên tự tại chẳng sầu bi.