32.33
Đăng ngày 03/06/2019 22:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:55, số lượt xem: 1669

Vang danh sử sách đấng anh hùng
Quân sự thiên tài Việt Quốc Công
Phò tá ba đời vua Hậu Lý
Bình Chiêm, đánh Tống rạng non sông
Ba châu tiên phát kinh nhà Tống
Sấm đọc một bài giặc bại vong
Dòng dõi Ngô Vương mang họ Lý
Cả đời vị quốc tấm lòng trung.