12.00
Đăng ngày 10/10/2020 08:14, số lượt xem: 646

Quyết không cam chịu phận tôi thần
Đánh đuổi giặc Lương phường bất nhân
Vì nước dựng cờ cuộc khởi nghĩa
Quyết giành độc lập lại cho dân
Lên ngôi vua gọi Lý Nam Đế
Lập quốc đặt tên nước Vạn Xuân
Tiền Lý ba đời ngài sáng lập
Vạn Xuân gần được sáu mươi xuân.