12.00
Đăng ngày 16/09/2020 21:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:41, số lượt xem: 1317

Mười năm khởi nghĩa đánh nhà Minh
Nếm mật nằm gai hưởng thái bình
Thái Tổ ân dày khôi phục quốc
Hậu Lê đức rộng hưởng phồn vinh
Vây thành diệt viện tài thao lược
Lấy ít địch nhiều giỏi dụng binh
Công đức của ngài ghi sử sách
Cuối đời vua kém sự anh minh.