43.50
Đăng ngày 17/10/2020 09:46, số lượt xem: 1625

Muôn tiếng, vạn lời để ngợi ca
Vầng Dương, Bắc Đẩu, vị Cha già…
Anh hùng giải phóng cho dân tộc
Văn hoá Danh nhân thế giới ta
Tư tưởng của Người sâu, toàn diện
Tình thương lòng Bác rộng bao la
Muôn đời con cháu luôn ghi nhớ
Học tập làm theo Bác chúng ta.