Mạch khô sáng trước song
Hót báo mùa lúa chín
Đồng xanh đang ngả vàng
Già nông vẻ no đủ
Mở song bảo chim rằng
“Đừng quay vào thành hót
Trong thành người giầu sang
Đem đạn bắn mày đó
Lúa cũ đang đắt hàng
Sợ giá rồi hạ xuống!”

tửu tận tình do tại