Liễu không che giấu nỗi buồn trăng
Thuyền nhẹ đem cho cả ánh vàng
Vọng nước chuông xa nghe ẩm tiếng
Bên mình khi đến đã thu sang

tửu tận tình do tại