Trái đất ba phần tư nước mắt

Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau
Ba phần tư những người lấy được nhau rồi lại không yêu nhau nữa
Mình ở nơi nào trong số những phần tư?


Nguồn: Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016