24.50
36 bài thơ
Tạo ngày 18/12/2016 02:36 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Ngày anh không tìm em trong thành phố (NXB Văn học, 2016).