Sự thế sáu mươi năm
Thê lương đến nhập quan
Vì mọi người, chẳng thể
Khinh suất để lệ tràn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)