Mắt nhìn trời, ý thơ thẳng tắp
Trên con thuyền buồm lướt trên sông
Thuận dòng xuôi chảy về đông
Không buông thế sự làm ông thuyền chài

tửu tận tình do tại