Xa đá tìm guốc đây,
Gà mê gáy khe tây.
Chim sâu nhiễu ao chiều,
Ruộng bùn nhiều đất đều.